محصولات و خدمات

مشتریان ما

با بهره مندی از تیم مدیریتی بانکی و بهره مندی از متخصصین در حوزه بانکداری الکترونیکی و حوزه پرداخت و با توجه به نوع محصولات و خدماتی که توسط شرکت ارایه میگردد بانکهای کشور و شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و سازمانها و مراکز بزرگ تجاری جزو مشتریان برتر ما می باشند